Oferta

Korzyści

O korzyściach z zainwestowania w Q-Box przekonają się Państwo w okresie do 3 lat, kiedy to zazwyczaj zwracają się nakłady finansowe poniesione na duży, kilkumegawatowy, rekuperator. Oczywiście szybkość zwrotu inwestycji instalacji Q-Box zależy od kilku czynników:

  • rodzaju używanego paliwa;
  • lokalnych kosztów paliwa;
  • czasu pracy w ciągu roku;
  • temperatury oraz przepływu gazów spalinowych;
  • cen jednostek uniknionej emisji CO2 (EU ETS).

Proces odzysku ciepła ze spalin polega na zainstalowaniu rekuperatora w ciepłowodach lub w układzie wydechowym gazów spalinowych. Parametry techniczne i ekonomiczne odzysku ciepła oraz obliczenie okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych mogą zostać Państwu przedstawione w wyniku analizy parametrów uzyskanych po wypełnieniu kwestionariusza oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej w Państwa zakładzie.

Wygeneruj oszczędności

W zależności od parametrów fizyko-chemicznych gazów w układach wydechowych oraz możliwości i preferencji inwestora odzyskiwane ciepło może być wykorzystane do podgrzewania wody (transfer gaz/woda) lub wstępnego ogrzewania powietrza wlotowego od kotła (transfer gaz/gaz). Oba rozwiązania prowadzą do zwiększenia wydajności pracy kotła, co przekłada się na poprawę sprawności całego układu wytwórczego oraz poprawę efektywności wykorzystania energii. Znacząco też wpływa na poprawę parametrów ekonomicznych i ekologicznych pracującej instalacji. Nasze dotychczasowe doświadczenia pozwalają na realistyczne i weryfikowalne szacowanie korzyści uzyskiwanych przy zastosowaniu naszego rozwiązania. I tak, w dotychczasowych wdrożeniach uzyskiwane podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne zawierały się w następujących przedziałach:

  • poprawa sprawności układu wytwarzania 3–7 % (audyt Energopomiar Gliwice),
  • okres zwrotu nakładów inwestycyjnych od 6 do 36 miesięcy.

Wobec powyższego uważamy, iż nasz produkt może się znakomicie wpisywać w plany i strategie modernizacyjne, inwestycyjne i ekologiczne każdego przedsiębiorstwa wytwarzającego lub wykorzystującego ciepło.

Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka