Technologia

Rekuperator (Q-Box)

Nasz rekuperator, zbudowany na bazie próżniowej rury cieplnej Q-Pipe, wraz z wyposażeniem stanowi ekologiczny system do odzysku ciepła z gazów spalinowych lub technologicznych Q-Box EnergiQ.

Zasadniczym celem zastosowania takiego systemu jest obok odzysku ciepła odpadowego, wzrost sprawności i wydajności układu wytwórczego lub technologicznego, obniżenie zużycia paliwa, poprawa jakości spalania paliwa i pośrednio redukcja emisji CO2 i  innych zanieczyszczeń (SOx, NOx) oraz pyłów zawieszonych.

Zasada działania i możliwości zastosowania rekuperatora Q-Box

Rekuperator Q-Box EnergiQ skonstruowany z próżniowych rur termicznych może odzyskiwać od 100 kcal/h aż do 15-30 Gcal/h. Skala możliwego zastosowania naszych urządzeń mieści się w przedziale od 50 kWt do 50 MWt mocy rekuperatora. Ilość odzyskiwanego ciepła zależy także od temperatur, przepływu gazów spalinowych, efektywnego czasu pracy kotła i wielkości powierzchni wymiany wynikającej z konstrukcji rekuperatora Q-Box. Powierzchnia ta może być zwiększana poprzez dodawanie kolejnych rur cieplnych lub ich zestawów, bądź odpowiedni dobór ich średnicy i długości.

Proces transferu ciepła odbywa się w taki sposób, że na dolną część rekuperatora zwana strefą parowania oddziałuje gorące zewnętrzne środowisko spalin lub innego medium. Ciekły czynnik roboczy (kondensat) absorbuje ciepło przez ścianki rur i intensywnie paruje. Dzięki różnicy ciśnień w rurach para przemieszcza się z ultradźwiękową prędkością w stronę drugiej górnej strefy rur rekuperatora. W strefie skraplania czynnik roboczy kondensuje i oddaje ciepło do zimnego środowiska otaczającego tę część rur. Kondensat wraca do strefy parowania i cykl powtarza się tak długo, jak długo utrzymuje się różnica temperatur między końcami rur rekuperatora.

 

Próżniowa rura cieplna rekuperatora stanowi doskonały przewodnik ciepła, którego działanie oparte jest na ciągłym cyklu parowania i skraplania zawartego w niej czynnika roboczego (kondensatu). Poniżej zamieszczony został rysunek obrazujący działanie rekuperatora.

 

 

Odzyskane ciepło można wykorzystać do:

  • wstępnego podgrzewania powietrza zasilającego kocioł lub inny układ technologiczny;
  • ogrzewania pomieszczeń za pomocą gorącego powietrza lub ciepłej wody;
  • produkcji pary technologicznej;
  • ogrzewania wody użytkowej;
  • podgrzewania wody zasilającego i wracającego kondensatu;
  • zasilania sieci centralnego ogrzewania;
  • generacji energii elektrycznej poprzez układy ORC lub inne.
Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka